Έννοια και χαρακτηριστικά υπανάπτυξης. Επισκόπηση των κυριότερων θεωριών υπανάπτυξης, των ερμηνειών υπανάπτυξης που προσφέρουν και των δυνατοτήτων διεξόδου από αυτήν. Οικονομικές και κοινωνιολογικές θεωρίες υπανάπτυξης: θεωρίες οικονομικού δυϊσμού, εκσυγχρονιστικές θεωρίες υπανάπτυξης. Θεωρίες της μεγάλης ώθησης, του φαύλου κύκλου, του εξωτερικού εμπορίου. Ριζοσπαστικές θεωρίες ανάπτυξης και υπανάπτυξης: οι κλασικές θεωρίες του ιμπεριαλισμού, νεότερες θεωρίες ιμπεριαλισμού, θεωρίες στρουκτουραλιστικού ιμπεριαλισμού. Νεομαρξιστικές θεωρίες: θεωρίες εξάρτησης, άνισης ανταλλαγής, άνισης ανάπτυξης, θεωρία του παγκόσμιου συστήματος. Παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά, οι περιορισμοί καθώς και η συμβολή κάθε θεωρίας στη διαδικασία ανάπτυξης των χωρών. Εμπειρίες υπανάπτυξης: περιπτώσεις μελέτης χωρών και των ιδιαιτεροτήτων τους.
Οι Στρατηγικές της Ισόρροπης και μη Ισόρροπης Μεγέθυνσης. Οι στρατηγικές αύξησης της απασχόλησης. Οι στρατηγικές ενάντια στη φτώχεια Η Προσέγγιση της Μεγέθυνσης με Ισότητα. Εμπόδια που Παρουσιάζονται στην Οικονομική Ανάπτυξη. Εμπειρική Διερεύνηση της Σύγκλισης των Οικονομιών. Οικονομική Ανάπτυξη και Περιβάλλον.

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8692

Κατηγορίες: Διδακτικό Έργο